www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> VÅR VERKSAMHET >> Kulturarvsupprop, 0802
www.iraksolidaritet.se
Iraks kulturarv måste räddas
Kulturarvsuppropet
Kort historik


Engagerade medlemmar i föreningarna Kulturarv utan Gränser, Fjärde Världen, IrakSolidaritet och Nätverket mot krig träffades under vintern 2008  och Kulturarvsuppropet kom till.
Vi hoppas att Kulturarvsuppropet ska få ökad spridning.
Tystnad är förödande.

För undertecknarnas räkning sändes texten till uppropet om räddande av Iraks kulturarv som brev till Sveriges sittande kulturminister, Lena Adelsohn Liljeroth (m).
 
Detta är det svar som kom, daterat den 18 april 2008


Skriv på!
Sänd namnunderskrift, titel och var du bor till:
info@iraksolidaritet.se

Uppropet har återgetts förkortat i SVT/Debatt och Aftonbladet, samt omnämnts i SvD/Kultur
En längre artikel om plundringen av fornfynd publicerades i SvD 080801.

Iraks kulturarv måste räddas
Redan före anfallet i mars 2003 kom varningar från forskare och kännare av Iraks kulturarv, både i koalitionsländerna och andra: Ett krig skulle kunna få svåra följder för Iraks fornlämningar och övriga kulturarv. Tyvärr besannades dessa farhågor.

Nationalmuséet i Bagdad, med samlingar viktiga för hela världens kulturhistoria, plundrades och skövlades strax efter anfallet 2003. Över 15 000 föremål stals. Bagdadmuseet är idag fortfarande stängt i brist på medel och endast en del av föremålen har förts tillbaka.

Från världshistoriska centra som Babylon, Ur, Larsa, Samarra, Hatra, Khinnis och andra platser kopplade till vår civilisations uppkomst, finns rapporter om att allvarlig förstörelse ägt rum. Många av dessa platser har skadats av koalitionsstyrkornas militära aktiviteter, i en del fall för alltid:

Vid Babylon placerades en helikopterplatta och parkeringsplatser. Skyttegravar anlades i arkeologiskt outgrävda områden. Tusentals ton arkeologiskt material användes för att fylla sandsäckar för värn. Babylons unika, 2 600 år gamla vägbeläggning krossades av tunga militära fordon. Uppgifter finns om att ammunition dumpats i området.

Ur, de välkända sumeriska lämningarna från cirka 4 000 f Kr, direktträffades av flygbomber på några ställen redan 1991. Idag körs här tunga militära fordon. En militärbas med flyglandningsbana har byggts strax intill. Tanks cirkulerar runt Urs berömda ziggurat-tornområde, dit ett logistikförband förlagts. Detta är som att utsätta platsen för en kontinuerlig jordbävning.

Som en följd av att kriget inleddes har minst 38 av Iraks, och världens, stora fornlämningsplatser skadats och plundrats; däribland Uruk, Nippur, Nimrud och den forntida staden Isin. Ytterligare tusentals ojämförliga, oskyddade, arkeologiskt intressanta platser kan läggas till denna lista.

Plundrare skadade och förstörde också många andra unika historiska byggnader och artefakter. Iraks nationalbibliotek blev allvarligt brandskadat av mordbrännare. Universitetslärare och akademiker i allmänhet flyr från Irak. Det gör att det är svårt med återuppbyggandet - inte minst av landets kultursektor.

Illegal utförsel av föremål och en viss plundring av gravplatser och bebyggelselämningar förekom redan förut. Nu sker en kraftig ökning på grund av det sönderfall av det civila samhället kriget orsakat. Enligt den förre chefen för museet i Bagdad, Donny George Youkhanna, räcker den särskilda fornlämningspolis som upprättats inte till. Plundrarna är organiserade och ofta beväpnade. De vet att det finns en marknad för dessa antikviteter runt om i världen, främst i Europa och USA.

Nyligen kom också rapporter om ännu en långvarig militär operation från luften och marken mot Iraks andra stad Mosul. Mosul är en historisk, mångkulturell stad med gyllene tempel och mångtusenåriga bevattningsanläggningar. Ruinerna efter det gamla Nineve ligger inom Mosuls stadsmurar.

Nu behöver flera kraftfulla åtgärder vidtas för att motverka all förstörelse och utplundring :

- Ingen bör befatta sig med föremål som kan misstänkas ha illegalt utgrävts och utförts eller stulits från Irak. Det får inte finnas en marknad i Sverige eller i andra delar av världen för dessa föremål. Vi uppmanar museer, antikhandel och samlare att uppmärksamma alla försök till införsel och försäljning av föremål från Irak och meddela detta till behöriga myndigheter.

- Vi uppmanar svenska staten att i FN och Unesco driva frågan om skyddet av det irakiska kulturarvet i enlighet med Unescos konvention 1970 om skydd av kulturarvet i krig, en konvention som Sverige anslöt sig till den 10 oktober 2002. Unesco måste i samarbete med företrädare för Iraks folk omgående agera för att skydda landets kulturarv; fornlämningar, bibliotek, museer och universitet.

- De makter som invaderat Irak måste bekosta återförande och reparation av Iraks stulna och plundrade kulturarv. Vi uppmanar också svenska staten att kraftfullt bidra till återuppbyggandet och återförandet av det irakiska kulturarvet.

Margareta Alin Hegelund, chef för Världskulturmuseet i Göteborg
Margareta Biörnstad, f. d. riksantikvarie
Bengt O.H. Johansson, tidigare ordf. i Kulturarv utan gränser
Mathias Cederholm, historiker, Lunds universitet
Göran Drougge, gymnasiepedagog
Jan Hjärpe, professor i islamologi, Lunds universitet
Olof Kleberg, tidigare chefredaktör
Caroline Krook, biskop i Stockholms stift
Per Kåks, f. d. museichef
Jan-Erik Lundström, museichef BildMuseet, Umeå
Staffan Lundén, arkeolog, Museion/Göteborgs universitet och Högskolan Gotland
Patricia Marino, curator, Främre Orienten, Medelhavsmuseet
Sigyn Meder, gymnasielärare. Järfälla
Eva Myrdal, arkeolog verksam i Sydasien på 80- och 90-talen
Johan Mårtelius, professor, Kungliga Tekniska Högskolan
Lennart Palm, historiker Göteborgs universitet
Henrik Persson, kulturvetare, fil. kand.
Mike Powers, skolledare, internationella sektionen på Kungsholmens gymnasium
Arne Ruth, publicist
Faris Alabadi, dataingenjör
Khalid Aljasseri, aktivist, Stockholm
Ali Alkinnani, författare, kulturvetare
Muhammad Alrawi, allmänläkare
Muhammad Alwan, egen företagare
Aneth Andersson, Göteborg
Maria Arnqvist, bokpresentatör i TV:s kulturprogram
Anne Behrens, ekonom
Anna-Lisa Björneberg, Mölnlycke
Margareta Biörnstad, f. d. riksantikvarie
Carmen Blanco Valer, ordförande, Utbildning för biståndsverksamhet/UBV, Uppsala
Håkan Danielsson, folkbildare, Angered
Mikael Franzén, ekonom
Mats Fahlgren, bokpresentatör i TV:s kulturprogram
Ali Forootan, Göteborg
Mattias Gardell, professor i religionshistoria, Uppsala universitet
Ban Gased, tolk, Mölndal
Birgitta Gustafson, redaktör, tidskriften Populär Arkeologi
Hadwan Haddad, civilekonom
Helen Hallgren Archer, intendent, Nationalmuseum
Eftikhar Hashem, bildredaktör, Nationalmuseum
Gada Hashem, arkitekt, textildesigner
Maysaloon Hashem, programkoordinatör, Al Jazeera Documentary Channel
Henrik Hellsten, Göteborg
Jan Hjärpe, professor i islamologi, Lunds universitet
Lena Holger, förste intendent, Nationalmuseum
Said Hussein, historiker, Angered
Elisabeth Höijer, bildassistent, Nationalmuseum
Khalid Jamil, egen företagare
Souad Jamil, islamolog
Bengt O.H. Johansson, tidigare ordf. i Kulturarv utan gränser
Eva Karlsson, bildassistent, Nationalmuseum
Nagat Keky, familjepedagog, Göteborg
Gunilla Kindstrand, kulturjournalist, Hudiksvall
Kersi Kinnerdal, Lab/BMA-analytiker
Caroline Krook, biskop i Stockholms stift
Eija Kultima, Moderna Museet
Anita Lilburn, språklärare
K Sivert Lindberg, författare
Lars Lindgren, redaktör, Utbildningsradion
Staffan Lundén, arkeolog, Museion/Göteborgs universitet och Högskolan Gotland
Johan Mårtelius, professor, Kungliga Tekniska Högskolan
Sofia Nilsson Altafi, internationell koordinatör, Hand in Hand
Gunnar Olofsson, läkare, Mölndal
Ola Persson, pedagog, Solna
Elise Rappe, biblioteksassistent
Malena Rydberg, gymnasielärare
Charlotte Svärdström, Göteborg
Ingrid Ternert, Göteborg
Olof M Unsgaard, redaktör för tidskriften Ord&Bild
Astrid Wexell, f d förste antikvarie
Johan Öberg, f d kulturattaché i Moskva
Gunnar Svensson, författare, Sysslebäck
Maria Meizar för Larsa Foods personal, Malmö
Senast ändrad: 2009-03-02
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se