www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> KRIGSBROTT >> Illegala vapen, 091024
www.iraksolidaritet.se

Missbildade nyfödda barn, cancer och leukemi i Falluja och andra delar av Irak

Läs den nya Fallujastudien i sin helhet
Forskarna har studerat 55 Fallujafamiljer med missbildade barn. Fyra av dessa familjer lyfts fram i studien.
Föga troligt att WHO genomför en objektiv undersökning
WHO:s nu pensionerade strålningsexpert Keith Baverstock vittnar i British Medical Journal, november 2006, hävdar att
”forskning som visade en cancerframkallande effekt medvetet hemlighölls”.
110105
”En epidemi av missbildningar hos nyfödda avslöjas i Falluja”, säger miljögiftstoxikologen Mozhgan Savabieasfahani

”Detta är en allvarlig hälsokris som kräver världens uppmärksamhet. Vi behöver oberoende och objektiv forskning om möjliga orsaker till epidemin”.
Genetiska skador kan ha förorsakats av de vapensystem USA använde mot staden för 6 år sedan, konstaterar en ny studie som kommer att publiceras om en vecka.
”Missbildningar hos nyfödda är 11 gånger högre än normalt i Falluja”.

Den senaste studien är utförd mellan maj och augusti av Dr Samira Abdul Ghani, barnläkare vid Falluja allmänna sjukhus i kontakt med 55 familjer med allvarligt missbildade barn.
”15% av de 547 barn som föddes i maj månad hade allvarliga missbildningar. Under samma period föddes 11% av barnen före vecka 30 och 14% av graviditeterna ledde till missfall".

I juli visade en studie publicerad i den internationella tidskriften Journal of Environmental Research and Public Health att antalet pojkar födda i staden efter USA:s invasion hade minskat med 15 %, ett tecken på allvarlig genetisk skada.
Ta del av studien här
Den nya studien som publiceras om en vecka i samma tidskrift fokuserar på USA:s användning av utarmat uran i de två stora angreppen på staden 2004.
Metaller studeras som bärare av smittämnet.
Samordnare för den oberoende forskningen är The Cancer and Birth Defects Foundation

Fallujainsamlingen stöder denna forskning som är helt beroende av solidaritet.
Hitintills har föreningen bidragit med 40.000 kronor.
Sänd ditt bidrag till pg: 11673-1
110101
Pressmeddelande: ny studie om de missbildade barnen i Falluja
Fria tidningen skriver om denna och tidigare studie
Toxikologen Ann Arbor, en av studiens forskare, kopplar missbildningarna i Falluja till USA:s vapen

Tidningen Flamman skriver 13 januari

110114

läs fler artiklar och se videofilmer

Ökning av cancer, spädbarnsdödlighet och genetiska skador i Irak
I Läkartidningen 101021 skriver professorerna Anders Romelsjö och Anders Brahme, Karolinska Institutet, om den studie som publicerades i juli i Journal of Environmental Research and Public Health.
läs tidigare studier och reportage
110101

Förbjud uranvapen
IrakSolidaritet har ställt sig bakom följande appell riktad till Sveriges regering med uppmaning till handling i detta syfte.
Appellen är initierad av ARK /Arbetsgruppen mot radioaktiv krigföring)
läs hela appellen
110101

Strålningsexperten dr Chris Busby har talat i FN om hälsokatastrofen i Falluja
Vilka vapen kan förorska att Falluja har 38% högre cancerfrekvens än Hiroshima efter atombomben.
Vilka vapen använde USA?
Vilka vapen använde USA mot civilbefolkningen som har dessa konsekvenser?
Detta är även frågor IrakSolidaritet ställt till partierna i valrörelsen.
Frågorna måste besvaras för att underlätta forskningen om barnens och befolkningens sjukdomar och genetiska defekter.

101017

USA fortsätter att bränna giftigt avfall i öppna dagbrott i Irak och Afghanistan
Denna förbränning av giftigt avfall har gett miljardvinster till bl.a KBR (tidigare
Kellogg Brown & Root).
GAO, kongressens revisionskontor, konstaterar att gifthanteringen fortsätter. CNN har fått fram dokumentet.
Irakierna och amerikanska soldater är sjuka.
USA måste redovisa alla "hot spots" både för vapen, förbränning och förgiftning på andra sätt. Hanteringen måste stoppas och brännmärkas och USA vara skadeståndsskyldigt!
T.ex.
Balad, USA:största flygbas i Irak, fortsätter med hanteringen. Bensen, arsenik,litium, asbest,svavelsyra, cyanid, dioxin, koloxid, plaster, bilar, lastbilar, oljeavfall frigolit och medicinskt avfall hör till det giftiga avfall som bränts.
101017

Genetiska skador och cancer i Falluja
Strålningsexperten Chris Busby intervjuas av Erik Paulsson Rönnbäck om genetiska skador och cancer i Falluja efter USA:s angrep på staden med bl.a. uranvapen 2004.
Och precis som i Hiroshima och Nagasaki som atombombades 1945, följer sjukdomsutvecklingen samma mönster. Betydligt färre pojkar föds än flickor. Så kallade signalsjukdomar – sådana som flerdubblas av just strålning – är överrepresenterade i jämförelse med den annars vanliga lungcancern.”Det är väldigt häpnadsväckande. Det måste vara ett världsrekord i genetiska skador”, säger han.
Sammantaget pekar resultaten mot att Falluja utsatts för höga doser av radioaktiv strålning under 2004.
läs även Nina Lekanders artikel i Expressen om Falluja
100926

Parlamentsledamoten i det skotska parlamentet, Bill Wilson, har inlämnat en motion som belyser USA:s och Storbritanniens användande av massförstörelsevapen mot staden Falluja 2004.
”Jag har länge varit övertygad att de ansvariga för invasionen av Irak ska åtalas. Det tyckes mig att varje förnuftig person som ser vad som verkligen hände i Falluja skulle dra slutsatsen att betydande krigsförbrytelser har begåtts. Tony Blair måste stå till svars för sina beslut.
” Det är en besvikelse för att uttrycka det milt, att våra media i liten utsträckning belyst detta.
Ändå får kvinnor idag rådet att inte föda barn. Att slå dövörat till nu skulle förvisso göra oss medskyldiga”.
100926

Vittnesmål från Falluja och Ramadi
Den japanska hjälparbetaren Nahoko Takato vittnar om Iraks hälsokris. Hon vittnar i ord och foton om de sjuka barnen i Falluja om USA;s massakrer i Ramadi där amerikanska soldater intog såväl sjukhus som universitet och förvandlade dem till militärbaser. Sjukhusets utrustning slängdes som skräp utanför sjukhuset.
Det handlar om krigsförbrytelser, men förövarna på alla nivåer går fria!
Fallujas sjuka barn”.
Hur kan världen uppträda så inhumant?
Amerikanska krigsförbrytare, inbegripet presidenter, går fria från åtal.
USA har inte ratificerat Internationella Brottsmålsdomstolen (ICC) som etablerades 2002 som internationell domstol och permanent tribunal för att åtala personer för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. USA har med mutor och hot fått över 100 länder att skriva avtal med USA om att inte överlämna amerikanska medborgare som anklagats för krigsbrott utomlands till ICC. Manipulationer och direkt påverkan på lagstiftningen, har gjort den mindre effektiv.
100912

Ännu ett skakande reportage om Iraks sjuka barn
Den prisbelönte irakisk-australiensiske journalisten Fouad Hady reser hem och besöker familjer och sjukhus i Falluja och Bagdad.
Alla vill veta varför deras barn föds missbildade och får cancer. Det är smärtsamt att se, men nödvändigt.
Mohammed och hans fru var i Falluja under USA:s angrepp 2004.
”Mohammed och många andra tror att USA:s kulor och bomber- som spred utarmat uran- har förgiftat Falluja”.
Internationella oberoende undersökningar måste få stöd och pengar till forskningen.
100829

Fallujas lidande
Hiroshima, Nagasaki, Falluja
USA:s massförstörelsevapen i Falluja
Artikeln sammanfattar den pågående forskningen.
Du kan stödja forskningen genom att ge ett bidrag till
Fallujainsamlingen pg: 11673-1
100801

Missbildningar hos nyfödda, tumörer och hjärnskador
John Simpson, BBC:s utrikesredaktör, som besökte Falluja i mars 2010, sammanfattar i ett reportage den fruktansvärda hälsosituationen som belyses i den undersökning som publicerats i juli 2010. Sjukdomarna har ökat katastrofalt efter USA:s två stora anfall mot staden 2004.
Det giftiga arvet efter USA:s angrepp på Falluja värre än Hiroshima
”Dramatiska ökningar i barnadödlighet, cancer och leukemi i den irakiska staden Falluja som bombades av amerikanska marinsoldater 2004, är högre än de som rapporterades av överlevande från atombombsanfallen mot Hiroshima och Nagasaki 1945 enligt en ny undersökning", skriver Patrick Cockburn i The Independent.
läs mer på svenska,
läs kort redogörelse för USA:s två stora angrepp på Falluja 2004
fler länkar till intervjuer och rapporter

100728

Värre än Hiroshima
Falluja efter USA:s två stora angrepp på staden 2004


”Situationen i Falluja är skrämmande och hemsk, det är farligare och värre än Hiroshima”.
Det säger strålningsexperten professor Chris Busby som utfört en undersökning i Falluja som bekräftar skrämmande höga ökningar av missbildningar hos nyfödda, genetiska defekter och sjukdomar.
Dr Busby och de andra specialisterna har hindrats och hotats när de försökt sammanställa information om situationen i Falluja. Staden är avspärrad av murar sedan USA:s två stora angrepp 2004 då utarmat uran och vit fosfor användes mot befolkningen.
Irakiska läkare som med hjälp av irakiska och internationella forskare försöker sammanställa
siffror på ökningen av missbildningar och sjukdomar och sammanställa de eventuella sambanden med de vapen USA använt mot civilbefolkningen, hindras i sitt arbete.
Fallujas läkare vågar inte ställa upp i Aljazeeraintervjun med Chris Busby (se nedan).

Professor Busby har personligen utsatts för hot och de 20 blodprov han har tillgång till, är enbart 2 laboratorier villiga att undersöka mot höga kostnader. Laboratorier han tidigare samarbetat med, säger nej när de får höra att blodproverna kommer ifrån Irak.
Vare sig USA eller den irakiska regimen tillåter att en seriös undersökning äger rum i staden.

Missbildningarna hos barnen är så många och så hemska att kvinnor uppmanas att inte föda barn. Föräldrarna anklagar USA och de vapen som användes mot Falluja 2004 för familjernas svåra hälsoproblem
IrakSolidaritet driver frågan att oberoende självständiga undersökningar måste komma till stånd för att utreda de samband som kan finnas mellan de vapen USA använde och genetiska defekter, missbildningar och sjukdomar hos befolkningen.

Bland våra frågor till partierna i valrörelsen och svaren från de rödgröna partierna, tas frågan upp. De rödgröna partierna ställer sig positiva till att frågan om sambanden mellan de av USA använda vapnen och sjukdomarna utreds. Vi hoppas på handling. Pengar behövs för att Dr Busby och andra forskare ska kunna slutföra sina undersökningar.
Se fråga 3 med referensmaterial och svar
Professor Busby intervjuas av Al Jazeera (arabiska)

Cancer, spädbarnsdödlighet, proportionen mellan nyfödda flickor och pojkar i Falluja, Irak 2005-2009
Dr. Chris Busbys, Malak Hamdans och Entisar Ariabis fullständiga rapport publiceras här.

I januari/februari 2010 organiserade författarna till rapporten en forskningsresa till Falluja. 711 hushåll i Falluja besöktes och 4.843 människor berörs av enkäten om missbildningar hos nyfödda, cancer och spädbarsnsdödlighet.
Den irakiska regimen har på olika sätt motarbetat forskning i dessa frågor och försökt skrämma invånarna genom att i irakisk TV påstå att ”terrorister” går hem till folks hus med en enkät och att de som svarar, riskerade att arresteras.
100715

Press release
Genetic damage and health in Fallujah Iraq worse than Hiroshima
Results of a population-based epidemiological study organized by Malak Hamdan and ChrisBusby are published tomorrow in the International Journal of Environmental Studies and Public Health (IJERPH) based in Basle, Switzerland. They show increases in cancer, leukemia and infant mortality and perturbations of the normal human population birth sex ratio significantly greater than those reported for the survivors of the A-Bombs at Hiroshima and Nagasaki in 1945.

Results of a survey in Jan/Feb 2010 of 711 houses and more than 4000 individuals in Fallujah show that in the five years following the 2004 attacks by USA-led forces there has been a 4-fold increase in all cancer. Interestingly, the spectrum of cancer is similar to that in the Hiroshima survivors who were exposed to ionizing radiation from the bomb and uranium in the fallout. By comparing the sample population rates to the cancer rates in Egypt and Jordan, researchers found  there has been a 38-fold increase in leukemia (20 cases) almost a  10-fold increase in female breast cancer (12 cases) and significant increases in lymphoma and brain tumours in adults.

Based on 16 cases in the 5-year period, the 12-fold increases in childhood cancer in those aged 0-14 were particularly marked. The cancer and leukemia increases were all in younger people than would normally be expected. Infant mortality was found to be 80 per 1000 births which compares with a value of 19 in Egypt, 17 in Jordan and 9.7 in Kuwait. An important result is that the sex-ratio, which in normal populations is always 1050 boys born per 1000 girls was seriously reduced in the group born immediately after 2005, one year after the conflict: in this group the sex ratio was 860.

Birth sex ratio is a well known indicator of genetic damage, the reduction in boy births being due to the fact that girls have a redundant X-chromosome and can therefore afford to lose one though genetic damage; boys do not. Sex ratio was similarly reduced in the Hiroshima survivors children. “This is an extraordinary and alarming result” said Dr Busby, who is visiting Professor in the University of Ulster and Scientific Director of Green Audit, an independent environmental research organization. He added: “To produce an effect like this, some very major mutagenic exposure must have occurred in 2004 when the attacks happened. We need urgently to find out what the agent was. Although many suspect Uranium, we cannot be certain without further research and independent analysis of samples from the area.”  Malak Hamdan, who organized the project said: “ I am so glad that we have been able to obtain proper scientific confirmation of all the anecdotal evidence of cancer and congenital birth defects. Maybe now the international community will wake up”.

Contact: Chris Busby (France) +44 7989 428833

Malak Hamdan (London) +44 7903 153163

Richard Bramhall: +44 1597 825771
Chris Busby, Malak Hamdan and Entesar Ariabi  Cancer, Infant Mortality and Birth Sex-Ratio in Fallujah, Iraq 2005–2009 Int. J. Environ. Res. Public Health 2010, 7, 1-x; doi:10.3390/ijerph707000x
100703

Krigets skördar i Irak
Missbildningar hos barn, cancer och svåra sjukdomar
Irakiska läkare och forskare har länge försökt slå larm, liksom utländska journalister, läkare, hjälparbetare etc. Men deras iakttagelser ges aldrig någon plats i det löpande nyhetsflödet. Ingen lyssnar till dem, ingen bryr sig, allt sopas under mattan eller förpassas till små okända nätmedier eller ideellt arbetande solidaritetsorganisationer som saknar resurser att bryta igenom den mur av påbjuden tystnad som omger krigets följdverkningar.
Därför finns det all anledning att noga lyssna till BBC:s rutinerade utrikesreporter John Simpson (som för övrigt själv skadades i Irak 2003, av amerikansk ”friendly fire”, när han som icke-inbäddad journalist bevakade krigets inledning).
Simpson företog nyligen en ny reportageresa till Irak och besökte då Falluja som 2004 var föremål för två, mycket intensiva, amerikanska attacker.
Så skriver Margareta Zetterström, journalist och författare, i en artikel om de fasansfulla konsekvenserna av USA:s krigföring.
Aftonbladet publicerade ett litet sammandrag av artikeln på kultursidorna 100503
läs Margaretas hela artikel
100510

Åtal har lämnats in mot brittiska armén för krigsbrott under attackerna mot Falluja
”Irakiska familjer som tror att deras barns medfödda missbildningar beror på de vapen som använts, har nu vidtagit legala åtgärder mot den brittiska regeringen. De anklagar den brittiska regeringen för brott mot internationell lag, krigsbrott och för att inte ha ingripit för att hindra krigsbrott”.
De fruktansvärda angreppen mot Falluja ägde rum i april och november 2004. Staden ödelades och 1000-tals människor dödades eller tvingades i flykt.
Paul Shiner är den advokat som åtagit sig offrens sak.
Han säger ”att antalet och allvaret i både missbildningar hos barn och oförklarlig sjukdom som leukemi och de sjukdomar barn till mödrar i Falluja vars fall vi tagit på oss att försvara har varit föremål för många rapporter och brev till regeringar. Den fulla vidden av hälsokrisen hos befolkningen är okänd”. Läkare rapporterar om ”massivt aldrig tidigare skådat antal medfödda hälsoproblem” . BBC fann i sin undersökning att antalet missbildningar hos nyfödda var 13 gånger högre i Falluja än i Europa.

100504

Läkarna i Falluja tar hand om 15 gånger fler missbildningar på barn än för bara ett år sedan
Den oberoende journalisten Dahr Jamail och Dr Muhamad Tareq al-Darraji som sammanställt rapporten ”Prohibited weapons Crisis
”, diskuterar med Al Jazeera
.
100404
Muhamad Tareq Al-Deraji deltar i följande italienska Rai-reportage om Falluja om USA:s användning av vit fosfor mot civilbefolkningen . Muhamad var då chef för Studiecentret för mänskliga rättigheter och demokrati i Falluja och samordnare för Monitoring net of HR in Iraq. Muhamad deltog i IrakSolidaritets seminarium om USAs massförstörelse av irakiska städer 2 april 2006.
Dahr Jamail är väl känd för sina reportage och artiklar om Irak. Dahr Jamails hemsida.

Cancer – Irakinvasionens dödliga arv
Journalisten Jalal Ghazi säger till New America Media 100106 att frekvensen av missbildningar hos nyfödda är 25% i Falluja. Cancerfrekvensen i Babel, område söder om Bagdad har stigit från 500 fall 2004 till 9082 fall 2009. Dr Jawad al-Ali, chef för onkologicentret i Basra, berättade för Al Jazeera att man hade 1185 cancerfall totalt 2005. Idag kommer mellan 1250 och 1500 patienter varje månad.
Dr Al-Ali berättar att cancerfrekvensen ökat med 242% i några delar av Irak sedan 1990.

100327

John Simpson, BBC:s utrikesredaktör besöker Falluja
och talar med en kvinnlig barnläkare på Allmänna sjukhuset. Hon redovisar 2-3 nya fall av missbildningar hos barn varje dag. Intervjuade föräldrar anklagar USA och de vapen USA använt för den dramatiska ökningen av missbildningar. Barn födda med 3 huvuden och så svåra deformationer att John Simpson bad fotografen att inte filma.Läkare uttrycker rädsla för att tala om detta och frågan tystas ner av ”regeringen” i gröna zonen för att inte störa relationerna med USA.
Se BBC:s reportage från Falluja

Londonbaserade forskaren Malak Hamdan sade i programmet BBC:s World Today att läkare i Falluja bevittnade en ”massiv aldrig tidigare skådad förekomst av hjärtfel och ökning av antalet defekter i nervsystemet”.
Hon berättar att antalet medfödda hjärtfel enligt siffror från januari i år var 95 per 1000. Det är 13 gånger högre än motsvarande siffror i Europa.

100327

Mer än 40 platser i Irak är förgiftade av höga strålningsnivåer och dioxin
Högre cancerfrekvens och fler missbildningar på nyfödda har konstaterats nära dessa platser. Utarmat uran är ett av de gifter som nämns i en rapport.
100221
Irakiska läkare kräver en utredning av cancerutbredningen i Irak

IrakSolidaritet stöder detta krav och kommer i valrörelsen kräva att partierna stöder en oberoende undersökning om sambanden mellan illegala vapen som utarmat uran och vit fosfor.
Över 300 platser i Irak är infekterade av utarmat uran och cancerfrekvensen stiger chockartat.
Se programmet: Inside Iraq (Al Jazeera) talar med onkologen Jawad Al-Ali och strålningsexperten Christopher Busby.
100105

Missbildningar på nyfödda barn ökar starkt
Barn i den tidigare stridszonen har onormala klungor av tumörer och missbildningar
The Guardian besöker Falluja allmänna sjukhus.
läs och se reportage
läs några tidigare artiklar
091113

”Unga kvinnor i Falluja fruktar barnafödande på grund av det ökade antal barn som föds med groteska missbildningar. Utan huvud, med två huvuden, ett enda öga mitt i pannan, fjälliga kroppar och utan lemmar. Barn och ungdomar drabbas av cancer och leukemi”.
Missbildningar och cancer ökar i hela Irak.
läs brev till ordförande för FN:s 64e generalförsamling den 12 oktober 2009

Skriv på petition till FN


Missbildningarna i Falluja har dokumenterats av SKY UK 1 september 2009 och i juni 2008.
Direktkontakt med läkare på allmänna sjukhuset i Falluja visar stark ökning av nyfödda med missbildningar.
Brev har skrivits till den brittiska regeringen om de fasansfulla konsekvenserna av förbjudna vapen som vit fosfor och utarmat uran.
Svar visar att frågan överhuvudtaget inte tas på allvar.
Information finns i brevet till ordförande för FN:s generalförsamling
läs brevet till ordförande för FN:s 64 generalförsamling
läs svar på frågor till den brittiska regeringen

Brevet uppmanar FN:s generalförsamling

  1. att erkänna problemet med missbildade barn och cancer i en omfattning som aldrig tidigare skådats i Irak, främst i Falluja, Basra, Najaf och Bagdad.

  2. att tillsätta en oberoende kommission för att undersöka omfattningen av de ökade fallen av missbildningar och cancer i Irak.

  3. att se till att alla rester av giftiga substanser som använts av ockupationsmakten som vit fosfor och utarmat uran rensas bort.

  4. att se till att hindra barn och vuxna från att beträda områden där giftiga substanser finns.

Brevet har bl.a. undertecknats av Dr Nawal Majeed Al-Sammarai, kvinnominister 2006 - 2009. Hon hoppade av i ilska och protest över marionettregimens behandling av de irakiska kvinnorna.
Malak Hamdan, miljöexpert, som talade till FN:s människorättsråds 10e session.

Se den förfärande verkligheten i text och dokument. Sverige och världen får inte blunda!


USAs ansvar för att ha förorenat Irak med utarmat uran

Läs professor Souad N. Al-Azzawis tal vid Kuala Lumpurkonferensen för att kriminalisera krig 28-31 oktober 2009.
Hon beskriver USAs och Storbritanniens krigföring, de förfärande konsekvenserna för Iraks folk och vad folkrätten säger om radioaktiva vapen som DU.
091109

De sjuka Fallujabarnens sorg

SKY NEWS UK 090901

På återbesök bland de sjuka barnen
SKY NEWS UK 090129

Iraq deformities
Missbildningar hos barn ökar i förfärande takt i Falluja där USAs trupper använde vit fosfor mot befolkningen under anfallet mot staden i november 2004.
Juli 2008.

FNs nyhetsbyrå IRIN Ställer frågan om sambandet mellan ökad cancerfrekvens och illegala vapen under krigen i Irak


Rapport om illegala vapen i Falluja och effekterna på folkhälsan.

Till FN:s människorättsråds 7e session, mars 2008.

Vem kan förlåta brottet att använda utarmat uran mot Irak och mänskligheten?

Dr. Haithem Alshaibani, miljöexpert, december 2008.

Dr. Souad Naji Al-Azzavi, tidigare vice rektor vid Mamouns naturvetenskapliga högskola, tidigare professor i miljöplanering vid Bagdads universitet har publicerat ett 50-tal artiklar om konsekvenserna av USAs radioaktiva krigföring i Irak.
Crimes of the Century: Occupation & Contaminating Iraq with Depleted Uranium
Depleted Uranium Radioactive Contamination In Iraq
FN-organet IRIN frågar sig om sambanden mellan krigen och den ökade cancerfrekvensen.

En prisbelönt dokumentär producerad för tysk TV av Freider Wagner och Valentin Thum.
Filmen beskriver användande och påverkan av radioaktiva vapen under pågående krig i Irak.

Rai-reportage om Falluja och USAs användande av vit fosfor. Intervju med Muhamad Tareq Al- Deraji som då var chef för Studiecentret för mänskliga rättigheter och demokrati i Falluja och samordnare för Monitoring net of HR in Iraq.
Muhamad deltog i IrakSolidaritets seminarium om USAs massförstörelse av irakiska städer 2 april 2006.

Läs Fallujabroschyren om USAs angrepp på Falluja 2004.
Stadens civila organisationer rapporterar om angreppet och de förödande konsekvenserna för Falluja och dess befolkning
091025

Senast ändrad: 2015-08-09
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se